Chầu Đệ Nhị là hóa thân của Mẫu Thượng Ngàn , vị Thánh thống soái trong các hàng Chầu , cai quản vùng non nước , sơn cước :

Vốn dòng công chúa thiên thai
Giáng về hạ giới quản cai Thượng Ngàn
Quản cai các lũng cùng làng
Sơn tinh cầm thú hổ lang khấu đầu ..."

Tương truyền bà là con gái của một gia đình người Mán ở Đông Cuông , tỉnh Yên bái , Bà sinh ra lúc bố mẹ đã già , ngoài 50 tuổi . Từ nhỏ bà chỉ làm việc thiện , không lấy chồng . Sau khi mất bà hiển linh luôn cứu guyos dân lành nên nhiều nơi lập đền thờ cúng , không ai ngồi đồng mà Bà không giáng . Khi giáng bà mặc sắc phục người Mán , màu xanh , đặc trưng cho nhạc Phủ

Trong bản Bách thần lục , thần tích của Chầu bà Đệ Nhị đồng nhất với thần tích của Thánh Mẫu Thượng Ngàn ở vùng Bắc Lệ - Lạng Sơn . Đó chính là công chúa La Bình con gái của Sơn tinh , được phong là Thượng Ngàn Công Chúa , cai quản 81 cửa rừng cõi Nam Giao