Trình tự các giá trong một vấn hầu

1.Thỉnh Tam Tòa Quốc Mẫu


2 .Nhà Trần

- Đức Ông Trần Triều hiển thánh Nhân Võ Hưng Đạo Đại Vương

- Tứ vị Vương Tử

-Hưng Vũ Vương

-Hưng Hiến Vương

-Hưng Nhượng Vương

-Hưng Trí Vương

-Vương Cô Đệ Nhị

-Quyên Thanh Công Chúa

- Đại Hoàng Công Chúa

- Vương Tể Phạm Ngũ Lão

-  Đức Ông Tả Hữu

- Ông Yết Kiêu

-Ông Dã Tượng

- Cô Bé Cửa Suốt

- Cậu Bé Cửa Đông

3. Hội đồng Chúa

* Tam Vị Chúa Mường(Tam Tòa Chúa Bói)

- Chúa Tây Thiên Đệ Nhất

- Chúa Nguyệt Hồ Đệ Nhị

- Chúa Lâm Thao Đệ Tam

* Chúa Thác Bờ

* Chúa Long Giao

* Chúa Cà Fê

* Chúa Năm Phương

*Chúa Mọi

4. Ngũ Vị Tôn Ông

- Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên

- Quan Lớn Đệ Nhị Giám Sát

- Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ

- Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

- Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh

* Quan Điều Thất

* Quan Triệu Tường

5. Thập Nhị Chầu bà

- Chầu Đệ Nhất

- Chầu Đệ Nhị

- Chầu Đệ Tam

-Chầu Đệ Tứ

- Chầu Năm Suối Lân

-Chầu Lục Cung Nương

- Chầu Bảy Kim Giao

- Chầu Bát Nàn Tiên La

- Chầu Cửu Tỉnh Sòng Sơn

- Chầu Mười Đồng Mỏ

- Chầu Bé Bắc Lệ

6. Tứ Phủ Ông Hoàng

- Ông Hoàng Cả Quận Vân

-Ông Hoàng Đôi Người Mán

-Ông Hoàng Bơ Thoải Cung

- Ông Hoàng Tư

- Ông Hoàng Năm

- Ông Hoàng Lục Thanh Hà

- Ông Hoàng Bảy Bảo Hà

- Ông Hoàng Bát Quốc (Quan Bắc Quốc)

- Ông Hoàng Chín Cờn Môn

- Ông Hoàng Mười Nghệ An

7. Tứ Phủ Tiên Cô

- Cô Cả Thượng Thiên
- Cô Đôi Thượng Ngàn
- Cô Bơ Bông
- Cô Bơ Tây Hồ
- Cô Tư Ỷ La
- Cô Năm Suối Lân
- Cô Sáu Lục Cung
- Cô Bảy Kim Giao
- Cô Tám Đồi Chè
- Cô Chín Thượng Ngàn
- Cô Chín Giếng (Cô Chín Sòng)
-Cô Mười Mỏ Ba
-Cô Bé Đông Cuông
- Cô Bé Tân An
-Cô Bé Núi Dùm
- Cô Bé Minh Lương
- Cô Bé Mỏ Than
-Cô Bé Suối Ngang
-Cô Bé Thác Bờ
- Cô Bé Bản Đền
- Cô Đôi Cam Đường

8.Tứ Phủ Thánh Cậu

- Cậu Hoàng Cả Phủ Giầy

- Cậu Hoàng Cả Sòng Sơn

- Cậu Hoàng Đôi

- Cậu Hoàng Bơ

-Cậu Hoàng Tư

-Cậu Hoàng Năm

- Cậu Hoàng Bé Đồi Ngang

- Cậu Bén Bản Đền

9. Quan Hạ Ban

- Hoàng Hổ Thần Tướng

-Thanh Hổ Thần Tướng

-Xích Hổ thần Tướng

-Bạch Hổ Thần Tướng

-Hắc Hổ Thần Tướng

-Thanh Xà Đại Tướng

-Bạch Xà Đại Tướng