Tứ phủ là một tín ngưỡng nằm trong của tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam. Tứ phủ bao gồm:
  • Thiên phủ : Các vị thánh  cai quản bầu trời, làm chủ các quyền năng mây mưa, gió bão, sấm chớp.
  • Nhạc phủ: Các vị thánh trông coi miền rừng núi, ban phát của cải cho chúng sinh.
  • Thuỷ phủ ( hay Thoải Phủ)  Các vị thánh trị vì các miền sông nước, giúp ích cho nghề trồng lúa nước và ngư nghiệp.
  • Địa phủ: Các vị thánh quản lí vùng đất đai, là nguồn gốc cho mọi sự sống.
  •  Mẫu đệ Nhất ; Đại diện cho Thiên Phủ. Mẫu Đệ Nhất thường còn gọi là Mẫu Thượng Thiên.
  • Mẫu đệ Nhị : Đại diện cho Nhạc Phủ. Mẫu Đệ Nhị còn gọi là Mẫu Thượng Ngàn.
  •  Mẫu đệ Tam : Đại diện cho Thoải Phủ. Mẫu Đệ Tam còn gọi là Mẫu Thoải.

            Như vậy, Tam phủ là hệ thống của ba phủ: Thiên Phủ, Nhạc Phủ, và Thủy Phủ (Thoải Phủ).
.       Tứ Phủ là bao gồm Tam Phủ + Địa Phủ.
      Trong đèn thờ Mẫu ta thường thấy thờ Tam Tòa Thánh Mẫu đó là các vị thánh mẫu đại diện cho Thiên Phủ, Nhạc Phủ, Thoải Phủ:
 Mẫu Đệ Tứ còn gọi là Mẫu Địa. Mẫu Địa ít được thờ hơn và  thường thờ nơi quàn các vong linh.