Một người nghèo hỏi Đức Phật:

- Tại sao con nghèo như thế ?

Phật nói:

- Vì con chưa học được cách bố thí cho người khác.


Người ấy nói:

- Con không có thứ gì cả, thì lấy gì con bố thí.

Đức Phật dạy:

- Cho dù con hoàn toàn không có cái gì, con vẫn có thể thực hiện bố thí 7 điều này.

1. Nhan thí - Bố thí nụ cười,
2. Ngôn thí - Bố thí ái ngữ, nói lời hay.
3. Tâm thí - Bố thí tâm hòa ái, lòng biết ơn.
4. Nhãn thí - Bố thí ánh mắt nhìn thẳng hiền từ.
5. Thân thí - Bố thí hành động nhân ái.
6. Tọa thí - Bố thí nhường chỗ cho người cần.
7. Phòng thí - Bố thí lòng bao dung.