PHÁ ĐỊA NGỤC CHÂN NGÔN
Án dà da đế da sa bà ha (3)
PHÁ MA NGỦ CHÂN NGÔN
Phù lụ tu, a tra ni tri phù lu tu, hầu hầu hầu hầu nã phù lu tu, tô ma tê phù lu tu, hô hô hô hô tra, phù lu tu tóa ha (7 hoặc 9)

TRỪ MA ĐUỔI QUỈ THẦN CHÚ
Nam Mô A di Đà Phật (3)
Nam mô Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát (3)
Án đá rạ, rạ đá ra (3)
Án ma ni pát minh hồng (3)
Phép thần thông thần thông linh địa
Đạo cao tăng quỉ trọng thần kinh
Tà thần bất ly cảm chính
Án tà ma - Tà ma tá dạ (3)
Án tà ma - Tà ma tẩu tán (3)
Án cam lộ - Độ lấy thân ta (3)
Nam Mô Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát (3)
Tôi là …, tuổi … cùng đồng gia quyến đẳng ở tại ... Tất cả những oan gia trái chủ nghiệp lực trên thân tôi (những vong linh tại đất ở của tôi, tại nơi tôi làm việc đã đi theo tôi) xin các vị hãy nghe rõ, từ vô thủy kiếp đến nay, vì tôi bị mê hoặc trong thế giới Ta bà, trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý đã làm tổn hại đến các vị, khiến cho các vị phải thọ vô lượng tội nghiệp trong lục đạo luân hồi, hứng chịu biết bao đau khổ, tăng thêm biết bao phiền não, Tôi thường cảm thấy tội chướng sâu nặng hối hận vô cùng. Tất cả đều do tôi mê hoặc vô tri tạo nên, đời này nhờ nguyện lực từ bi gia hộ của Phật, tôi được kết pháp duyên với Phật, tôi không quên các vị, thành khẩn hi vọng cùng các vị học Phật, niệm Phật tu hành, tranh thủ sớm ngày tu thành chính quả. Đồng thời hy vọng các vị tha thứ cho tôi, đừng trả thù tôi, nếu các vị nhất định muốn báo thù tôi, tôi cũng không có cách nào lẩn tránh, vì nhân đó là do tôi tạo ra, nên cũng phải chấp nhận quả báo, nhưng nếu như vậy đối với các vị cũng không có lợi ích gì, chỉ khiến các vị cảm thấy khoái lạc nhất thời, nhưng đến cùng các vị không giải quyết được vấn đề căn bản, vì các vị không những không tránh được sinh tử, cũng không thoát ra được khỏi lục đạo luân hồi. Tôi nhận thấy cách này tổn người lại không ích lợi gì cho chính mình, đối với hai bên chúng ta đều không tốt lành, vì vậy tôi thành khẩn hy vọng các vị cùng tôi học Phật, niệm Phật hiệu A Di Đà. Xin ghi nhớ chỉ cần các vị thu lại thân tâm, niệm thánh hiệu A Di Đà, một niệm tương ứng, tu gì được nấy. Nhưng tôi hy vọng các vị đừng tu nhân thiên quả bảo, cố gắng tu tập, phát bồ đề tâm, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật thánh hiệu, chỉ cần tu hành đúng pháp, tất nhiên đắc đạo tu thành chính quả.
PHÁ OÁN KẾT CHÂN NGÔN
Án tam đà da dà đà sa bà ha (7)
Quy y Tam Bảo cho oan gia trái chủ
Tôi là ..., tuổi ... cùng đồng gia khuyến đẳng ở tại ... Tất cả những oan gia trái chủ nghiệp lực trên thân tôi, hoặc đi theo tôi, các vị hãy nghe rõ, các vị không nghe Tam Bảo, không hiểu quy y, cho nên thọ khổ luân hồi. Nay tôi truyền thọ quy y Tam Bảo, các vị phải lắng nghe, tôi niệm một lần, các vị hãy theo tôi niệm ba lần.
Quy Y Phật (0), Quy Y Pháp (0), Quy Y Tăng (0).
Quy Y Phật, lưỡng túc tôn.
Quy Y Pháp, ly dục tôn,
Quy y Tăng, chúng trung tôn.
Quy Y Phật, không đọa địa ngục
Quy Y Pháp, không đọa ngạ quỷ
Quy Y Tăng, không đọa bàng sinh (3)
Lễ Quy Y viên mãn, bây giờ tôi vì các vị niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật. Xin mời các vị thu lại thân tâm, cùng tôi chuyên tâm trì niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật (7)
PHÁ NGHIỆP CHƯỚNG CHÂN NGÔN
Án a lỗ lặc kế sa bà ha (7)
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị. Xá Lợi Tử ! Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề Tát đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu kính niết bàn, Tam thế Chư Phật Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nốc Đa La Tam Miệu Tam Bồ đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết : “Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề Tát bà ha. Ma ha bát nhã ba la mật đa” (3).

VÃNG SINH THẦN CHÚ
Nẵng mồ a di đá. Bà dạ, đá tha. Dà đá dà đá. Đá địa dạ tha. A li dị đô bà ty. A li dị đá thất tam bà tỳ. A di dị đá tì ca lan đế. A di dị đá tì ca lan đá. Dà di nhị, dà dà na. Chỉ đá ca lệ sa bà ha (7)
Tất cả oan gia trái chủ nghiệp lực trên thân tôi, lúc nãy tôi vừa quy y Tam Bảo cho các vị, tụng niệm Phật hiệu A Di Đà, tụng Tâm kinh, tụng Chú vãng sinh. Những pháp chú này đều tặng cho các vị, hy vọng các vị đừng làm chướng ngại cho tôi, mau rời khỏi thân tôi, không đi theo tôi, không làm hại tôi, tìm một chỗ tốt lành mà tu hành, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tính, lìa khổ được vui, vãng sinh Tây Phương thế giới Cực Lạc.
PHÁ ĐỊNH NGHIỆP CHÂN NGÔN
Án bát ra mạt lân đà nảnh sa bà ha (7)
SÁM HỐI
Nam mô Phật (0)
Nam mô Pháp (0)
Nam mô Tăng (0)
Con là …, tuổi … cùng đồng gia khuyến đẳng ở tại .... Từ vô lượng kiếp trước đến nay, vì vô minh che mờ căn tính, nên con đã lầm chấp có Ngã, có Pháp, vì thế đối cảnh khởi ra Tâm Tham, Sân, Si, Mạn nghi ác kiến gây nhiều tội lỗi xúc phạm đến Tam bảo và chúng sinh. Nay con đã biết tội lỗi của con rồi. Kính xin mười phương chư Phật Từ bi thương xót tha thứ mọi tội lỗi cho con. Con nguyện từ đây đến vô lượng kiếp sau, mãi mãi nương vào Chân Trí của Phật, phá tan màn u minh ngã Pháp cùng Tham, Sân, Si, quyết không làm những điều tội lỗi xúc phạm đến Tam bảo và chúng sinh nữa.
Nay con niệm Sám hối Chân ngôn này, nguyện rằng các tội lỗi của con từ Vô lượng kiếp trước đã làm cho đến ngày hôm nay, do oai lực của Thần chú Pháp này, mọi tội lỗi tốc báo tiêu trừ. Nguyện thành tựu viên mãn tất cả các pháp lành.
SÁM HỐI CHÂN NGÔN
Án, sạt va, bút đa bô đi. Sạt va đa, xóa ha (7)
HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC
Nguyện đem công đức này hướng về mười phương Pháp giới chúng sinh, thân tâm thường an lạc, bệnh tật, tai nạn đều tiêu trừ, mọi sở cầu đều được như ý, tất cả mọi nghiệp chướng, phiền não chướng, sở tri chướng đều tiêu trừ, thành tựu vô lượng giải thoát môn Tam Muội. Ngộ nhập Phật Tri Kiến và tốc chứng quả vị Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.
. Nguyện hồi hướng về các Chư Thiên, Long Thần, Bát Bộ, Hộ Pháp phúc huệ thăng long hào quang viên đắc, thân tâm thường an lạc thành tựu đại nguyện hộ trì Pháp chính chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề.
. Nguyện hồi hướng cho Cửu Huyền Thất Tổ bẩy đời nghiệp chướng, phiền não chướng, sở tri chướng tiêu trừ, tốc báo vãng sinh về Tịnh Độ mười phương chư Phật.
. Nguyện hồi hướng về đồng gia khuyến đẳng thân tâm thường an lạc, thành tựụ được sự nghiệp thế gian, các nạn, ách bệnh tật tiêu trừ, phát Bồ Đề tâm hướng về quả vị Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.
. Nguyện cho thân này có bao nghiệp chướng đều được tiêu diệt, trí huệ như tuệ đăng thường chiếu, được thành tựu sự nghiệp thế gian, các nạn ách bệnh tật được tiêu trừ, thân tâm được an lạc, gia quyến được bình an, việc tu tập các pháp yếu của Chư Phật mau được thành tựu tự lực tha lực.
HỒI HƯỚNG CHÂN NGÔN
Án sa ma ra sa ma ra di ma na
Chắc cờ ra ma ha chắc cờ ra hùm (7)
TAM TỰ QUY Y
Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sInh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (0)
Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sInh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. (0)
Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sInh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. (0)

HÒA NAM THÁNH CHÚNG
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ chúng sInh
Giai cộng thành Phật đạo.