Tại sao có nhiều người Tụng Chú mà không có cảm ứng gì cả?
Đó là Vì Không Có Giữ Giới Thanh Tịnh.

Nhiều Người Không Hiểu Đúng Kinh Phật dạy nghe nói rằng Tụng Chú thì Tiêu Tội Giải Nghiệp nhưng lại không biết Đức Phật dạy là Tụng Chú là Tiêu Tội Cũ Giải Nghiệp Cũ chứ không phải là Vừa Trì Chú Vừa Tạo Nghiệp.
Trì Chú Mà Không Giữ Giới Thì Không Bao Giờ Có Sự Linh Ứng Thành Tựu Gì Cả.
Tất cả các Kinh Điển Mật Tông đều dạy Hành Giả Trì Chú Phải Giữu Giới Thanh Tịnh.
Không Giữ Giới Mà Trì Chú Thì Cũng Như Là Lấy Cái Ly Dơ Mà Đựng Nuớc Sạch.
Giới Là Căn Bản Của Tất Cả Mọi Sự Hành Trì Phật Pháp.
Không Giữ Giới Tu Gì Cũng Không Thành Tựu.