Trong mỗi quan hệ của thiên can và địa chi không chỉ có mỗi quan hệ tương sinh và tương khắc mà giữa chũng còn có các mỗi quan hệ hình hại nhau, hợp nhau, xung nhau. mỗi loại quan hệ đều tạo ra những tác động khác nhau.
HỢP, XUNG, HÌNH, HẠI CỦA THIÊN CAN VÀ ĐỊA CHI


-         Có 6 cặp địa chi tạo thành 6 cặp đối xung nhau:
Từ các cặp trực xung trên tạo thành 3 bộ tứ hành xung:
Dần – Thân, Tị – Hợi
Thìn – Tuất, Sửu – Mùi
Tý – Ngọ, Mão – Dậu
-         Có 4 cặp địa chi tạo thành tam hợp
Có 4 bộ tam hợp
Thân – Tý –Thìn
Dần – Ngọ – Thân
Hợi – Mão – Mùi
Tị – Dậu – Sửu
-         Có 6 cặp địa chi tạo thành nhị hợp
Sửu – Tý
Dần – Hợi
Tuất – Mão
Dậu – Thìn
Tị – Thân
Ngọ – Mùi
-         Có 6 cặp địa chi tương hại nhau.
 Dậu – Tuất
Thân – Hợi
Mùi – Tý
Ngọ – Sửu
Tị – Hợi
Mão – Thìn
–         Địa chi tương hại:
+ Hình hại vô lễ: Tí – Mão
+ Hình hại đặc quyền: Sửu – Mùi – Tuất
+ Hình hại vong ân: Dần – Tị – Thân
+ Tự hình nhau: Thìn – thìn, ngọ – ngọ, hợi – hợi, dậu – dậu
-         Các cặp thiên can hợp nhau:
Ất hợp Canh
Bính hợp Tân
Đinh hợp Nhâm
Mậu hợp Quý
Kỷ hợp Giáp
-         Hình phạt của các thiên can
Canh hình Giáp
Tân hình Ất
Nhâm hình Bính
Quý hình Đinh
Giáp hình Mậu
Ất hình Kỷ
Bính hình Canh
Đinh hình Tân
Mậu hình Nhâm
Kỷ hình Quý