Cô Năm Suối Lân được thờ tại một cung thờ bên cạnh đền chính của Đền Chầu Năm Suối Lân, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Nơi đây được coi là nơi thờ chính của Cô Năm và Chầu Năm. Cô Năm Suối Lân là thánh cô thứ năm trong Tứ Phủ Thánh Cô.
Đền Suối Lân

      Thần Tích về Cô Năm Suối Lân

      Cô Năm Suối Lân là tiên nữ được giáng trần xuống vùng Sông Hóa. Cô Năm Suối Lân là hầu cận của Chầu Năm Suối Lân. Cô Năm suối Lân cò

n hầu Mẫu Thượng Ngàn. Cô Năm Suối Lân là một Thánh Cô có tính cách phi thường, trí tuệ thần thông:
                                                        Cô Năm cốt cách phi thường
Trâm cài, lược giắt, soi gương chải đầu.
Long lanh mắt phượng tựa sao
Thần thông diệu trí biết bao quyền hành.
       Oai linh của cô đã vang dậy từ triều nhà Lê:
Lê triều tích cũ sử xanh
Cô Năm công chúa rành rành oai linh
       Cô thường ngự giá về đền vào nửa đêm:
Nửa đêm cô mới hiện hình
Suối Lân soi bóng tươi xinh dáng hình.
       Cô Năm Suối Lân nổi tiếng là nghiêm minh trong thưởng phạt:
Phép cô thưởng phạt nghiêm minh
Có công cô thưởng tội hình không tha
       Nhưng tấm lòng của cô lại đầy vị tha:
Người thời có phúc có phần
Có lòng cô sẽ bắc cân cho đều
       Cô giỏi đàn ca, thơ phú và cung giỏi chữa bệnh cứu dân:
Cô Năm ứng hiện tự nhiên
Ban cho nước suối bệnh liền khỏi ngay
       Khi cô về đồng, thánh cô đẹp vô ngần:
Về đồng cô mặc áo xanh
Nón buồm túi vóc thanh thanh hoa cài
Rườm rà cô vấn tóc mai
Chít khăn củ ấu chân hài cánh tiên