Với một lý luận kiểu "bà già đi chợ", Kant đã hóa giải nhiều thế kỷ suy tư thần học

§§§§§§§§§§§

Suốt nhiều thế kỷ, bằng chứng "bản thể học" về sự hiện hữu của Thiên Chúa đã ngự trị trên trường tư tưởng Tây  Phương. Chúng ta có thể đi vào vấn đề này bằng nhiều cách. Sau đây là hai phương cách thông thường nhất :

1) Qua sự vĩ đại :

Tôi hiện hữu, nên tôi có ý niệm về sự hiện hữu. Đồng thời, tôi ý thức sự chênh lệch giữa các hiện hữu, và nhận thấy có  những hiện hữu vĩ đại hơn hiện hữu khác. Điều này bắt buộc tôi phải quan niệm một sự Hiện Hữu vĩ đại nhất trong mọi  hiện hữu, mà tôi gọi là Thiên Chúa. Từ đó cho ra phát biểu của thánh Anselme (thế kỷ 11) thường được trích dẫn :
Thiên Chúa là Đấng mà không  hiện hữu nào vĩ đại hơn, có thể được quan niệm - "Ens quo nihil majus cogitari possit"   (Proslogion T34).

Anselme thêm rằng : đứa gàn dở phủ định sự hiện hữu của Thiên Chúa, tức phủ định ý tưởng "không thể quan niệm được hiện hữu nào vĩ đại hơn". Tuy nhiên, trong thực tế, nó mang ý tưởng ấy trong đầu. Chối bỏ ý tưởng ấy, tức cho rằng không có chuyện "không  hiện hữu nào vĩ đại hơn", chính là khẳng định "có hiện hữu nào đó vĩ đại hơn". 
"Hiện hữu vĩ đại hơn" ấy phải có thực, vì "hiện hữu trong thực tế" thì "lớn" hơn ch hiện hữu  trong tư tưởng. Anselme cho là đứa gàn dở tự mâu thuẫn, vì nó đi đến hai định nghĩa đối nghịch nhau về Thiên Chúa - như quả quyết "có tam giác không mang ba góc". Nói một cách đơn giản là cậu "gàn dở" kia chỉ dời chuyển vấn đề ... 

2) Qua sự hoàn hảo :
Tôi không hoàn hảo. Tôi cũng không bao giờ chứng thực được bất cứ một sự hiện hữu nào hoàn hảo . Tuy nhiên,  tôi vẫn có ý niệm về sự hoàn hảo trong tâm trí tôi. Làm sao ý niệm ấy có thể nảy sinh trong tâm trí tôi, nếu nó không được gieo vào đó bởi một Đấng hoàn hảo ? Mặt khác, Đấng hoàn hảo ấy, mà tôi gọi là Thiên Chúa, có thể nào chỉ là một ý tưởng  trong đầu óc của tôi hay không ? Không ! Đấng hoàn hảo ấy bắt buộc phải hiện hữu. Vì sao ? Vì sự hiện hữu là một đức  tính, Thiên Chúa không thể thiếu đức tính ấy, nếu không thì Ngài sẽ không hoàn hảo, và mâu thuẫn với chính định  nghĩa của Thiên Chúa. Vì thế, sự hiện hữu của Thiên Chúa là một tất yếu. Đó là lý luận của Descartes (thế kỷ 17).

§§§§§§§§

Emmanuel Kant (thế kỷ 18) trả lời : 
Lý luận của các cậu rất hay, nhưng chỉ chứng minh được sự hiện hữu của "khái niệm Thiên Chúa" mà thôi,  chứ không chứng minh được sự hiện hữu của "Thiên Chúa trong thực tế".
Để nhấn mạnh khác biệt giữa khái niệm với  hiện hữu trong thực tế, Kant sử dụng một thí dụ mà ai cũng phải chấp nhận. Ông nói : tôi sẽ giàu hơn rất nhiều nếu tôi  có 100 thalers (đồng bạc Đức) trong túi, thay vì có khái niệm 100 thalers trong đầu.

Như thế, với một lý luận kiểu "bà già đi chợ", Kant đã hóa giải nhiều thế kỷ suy tư thần học.

Tuy nhiên trên trường tư tưởng vẫn còn nhiều nỗ lực chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ bàn đến vào  một dịp khác.

Nguyễn Hoài Vân 

16-10-2012