Tôi tìm trong công trình của ông câu trả lời cho hai thắc mắc ám ảnh đầu óc tôi từ lâu ... Đồng thời nhớ một câu nói nổi tiếng của ông : "khoa học nhân văn không có mục đích đi tìm Con Người mà ngược lại chủ trương làm tan biến nó"

§§§§§§§§§§§§

Thắc mắc thứ nhất là : trước sự ưu thắng của văn minh Tây Phương, khi mọi con người trên thế giới đều sống theo kiểu mẫu Tây Phương, lấy Tây Phương làm chuẩn mực của tiến bộ, thì làm sao những người Việt Nam, Trung Hoa, Lào, Nhật, Ấn Độ, Maroc, v.v… lại có thể kiêu hãnh về văn minh, văn hóa của mình, đồng thời vẫn từ bỏ chúng một cách triệt để trong đời sống thực tế ?
Thắc mắc thứ hai thuộc về vấn đề Con Người và khái niệm Nhân Quyền. Lý thuyết « Nhân Học Cấu Trúc » (anthropologie structurale) của Claude Lévy Strauss đưa đến việc không còn hình dung được một Con Người nói chung với những giá trị phổ quát, ai cũng như ai, mà phải đặt mỗi con người trong một cộng đồng người rõ rệt. Chỉ có thể quan niệm con người ấy qua lăng kính cấu trúc của cộng đồng trong đó anh ta sinh sống. Sự phân tán này khiến khái niệm Nhân Quyền cổ điển, dựa trên sự hiện hữu của Con Người nói chung, bị lu mờ.
Có lẽ câu trả lời nằm trong sự hình thành của Con Người qua nhiều lớp tiến hóa, suốt lịch sử của sự sống, và tiều sử của cá nhân, từng được Trần Đức Thảo mô tả, đưa đến các lớp bên ngoài khác biệt, lệ thuộc cấu trúc hiện tại, và những lớp bên trong, được chia sẻ bởi mọi con người. Lý do vì mọi con người trong tiến trình hình thành ra mình, đều từng chịu ảnh hưởng của những cấu trúc ấy.

Nguyễn Hoài Vân
2008