Khác biệt giữa nam giới và phụ nữ tương tự như giữa động vật và cây cỏ ...
Một dịp để suy nghĩ về sự tiến hóa của tư tưởng

§§§§§§§§§§§§§

Khác biệt giữa nam giới và phụ nữ tương tự như giữa động vật và cây cỏ. Loài thú tương đồng với tính khí của đàn ông, trong khi thực vật tương ứng với phụ nữ. Lý do vì phụ nữ có một sự phát triển ôn hòa hơn, dựa trên nguyên tắc đồng nhất vô định của cảm xúc. Nếu người đàn bà nắm quyền trị quốc, thì nước nhà sẽ lâm nguy, vì bà ấy sẽ không hành động theo những đòi hỏi phổ quát, mà bị lệ thuộc vào những khuynh hướng cũng như ý kiến nhất thời. Không biết vì sao tiến trình đào tạo của nữ giới thông qua sự thâm nhập của không khí xuất phát từ sự biểu hiện, tức là từ những hoàn cảnh của cuộc sống, hơn là từ việc thu thập hiểu biết. Ngược lại, nam giới nổi bật trong việc chinh phục tư tưởng và những nỗ lực mang tính kỹ thuật.

Hegel 
 
§§§§§§§

Xét cho cùng, đoạn văn đầy thiên kiến sai lầm này của Hegel, là một minh chứng hùng hồn cho triết lý của ông về sự tiến hóa của tư tưởng. Ý thức của con người tiến triển, với những hiểu biết mới, và trở nên hoàn thiện hơn trong hiện tại so với quá khứ. Ngày nay hiếm ai còn có thể đánh giá phụ nữ như Hegel. Điều này giúp cảnh giác những người quá tôn thờ sự giảng dạy của "tiền nhân", của "tổ tiên", các bậc thày, bậc thánh, nhiều khi chỉ hiện hữu trong suy tưởng ...

NHV